Chojnice od dawna do dziś

Najważniejsze daty z historii miasta Chojnice:

 

  • 1275 - Pierwsza wzmianka o Chojnicach w źródłach historycznych.
  • 1309 - Chojnice zostają opanowane przez Krzyżaków.
  • 1340-1360 - Zbudowany zostaje gotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela.
  • 1360 - Odnowienie dokumentu lokacyjnego miasta Chojnic. Miasto otrzymało 131 łanów gruntów uprawnych i lasu, w tym miasto 25 i proboszcz 6 łanów wolnych od podatków. Ze 100 łanów miasto płaciło Krzyżakom daniny i podatki w naturze, podobnie jak z młyna, którego posiadanie gwarantował miastu przywilej.
  • 1356 - Osiedlają się augustianie, którzy (z przerwą w okresie reformacji) rezydowali w mieście do kasaty klasztoru w 1819 r.
  • 1410 - Po bitwie pod Grunwaldem wojska polskie na krótko opanowują Chojnice.
  • 1417-1436 - Rzemieślnicy chojniccy otrzymują wilkierze, czyli przywileje cechowe: 1417- krawcy, 1422 - tkacze, rzeżnicy, szewcy, nożownicy, kowale, rymarze, konwisarze, iglarze, 1436 - piekarze.
  • 1440 - Chojnice składają akces do Związku Pruskiego.
  • 1446 - Rada miejska zrywa kontakty ze stanami pruskimi.
  • 1454 - Bitwa pod Chojnicami